Semalt hünärmeni: Botnetlerden nädip howpsuz durmaly?

Zatlar interneti (IoT), dürli enjamlary we obýektleri internete birikdirmek üçin jogapkär bolan täze tehnologiýa. Şeýle hem, kompýuteriňiziň ýa-da ykjam enjamyňyzyň dogry işlemegi üçin peýdaly maglumatlary berýär. Bäsdeşlik önümleriniň ýaryşynda ulanyjylar we öndürijiler botnets ýaly käbir howply usullary oýlap tapdylar.

Artem Abgarian, bir ekspertiň Semalt , botnet merkezleşdirilen serwer ýa-da ulgam tarapyndan gözegçilik Internet bilen baglanyşykly kompýuter ýa-da öýjükli enjam bir topar hakykata gönükdirilendir. Bu termin, esasan, belli hüjümler bilen bilelikde ulanylýar, esasanam Hyzmat hüjümleriniň paýlanan inkär edilmegi (DDoS hüjümleri).

Hakerler öz işlerini nädip ýerine ýetirýärler?

Botnetleriň we ýüzlerçe müňlerçe ýokaşan kompýuterleriň kömegi bilen hakerler IP adresiňizi aňsatlyk bilen yzarlap bilýärler. Kanuny we galp ulanyjylary tapawutlandyrmak üçin özboluşly IP adreslerini ulanýarlar. Üýtgeşik kompýuter enjamlaryny we IP adreslerini tapansoň, indiki maksady, belli wezipeleri ýerine ýetirip bilmekleri üçin şol enjamlara ýokaşmakdyr.

Howp # 1: Maglumatlaryňyzy ogurlaň

Zatlar interneti şahsy maglumatlaryňyzy we şahsy maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen ogurlap biler. Erbet möýler bilen ýa-da bolmazdan işleýärler we işleriňize sessiz gözegçilik edýärler. Ulgamyňyzdan çykanyňyzdan soň, derrew öz funksiýalaryny ýerine ýetirip başlaýarlar we enjamyňyzy gysga wagtda ogurlaýarlar.

Howp # 2: Arzan enjamlar, esasanam HK

Bazarlarda arzan we arzan kompýuter we ykjam enjamlar, web kameralary, termostatlar, ýoga mata, gowurma gaplary we çaga monitorlary bar. Bellige laýyk gelmeýän we täsin ýa-da näbelli bir marka degişli zatlary satyn almakdan saklanmalysyňyz. Sebäbi dürli howplar şeýle enjamlar bilen baglanyşykly. Botnetler, maglumatlaryna zyýan ýetirip, olary pida ederler. Bu enjamlaryň hemmesi internete birikdirilmeli we özboluşly IP-leri bolmaly. Howpsuzlyk az ýa-da ýok bolsa, enjamlaryňyza girişiňizi ýitirip bilersiňiz we hakerler ulanyjy atlaryňyzy we parollaryňyzy gysga wagtda ogurlap bilerler.

Howp # 3: Gurlan howpsuzlyk ýok - enjamyňyza girip bolmaýar

Zyýanly programma üpjünçiligini ýa-da wirusa garşy programma üpjünçiligini gurmak zerurdyr. Onlaýn işleriňize yzygiderli gözegçilik etmeli we ätiýaçlyk faýllary saklamaly. Howpsuzlyk ýamalaryňyza göz aýlaň we täzelenmegi ýatdan çykarmaň. Mundan başga-da, hiç kim aňsatlyk bilen çaklap bilmez ýaly, uly we kiçi harplar bilen güýçli parolyňyz bolmaly. 2016-njy ýylda botnetler parollaryny çaklamak aňsat bolany üçin köp sanly enjamy bozdy. Ortaça hasap bilen on müň IoT enjamy bozuldy we tehniki hyzmat üçin internet infrastrukturasyny üpjün edijilere tabşyryldy. Hatda Twitter we Netflix ýaly web sahypalaryna-da hüjüm edildi, hakerler jenaýat edensoň tiz wagtdan internetden ýitdiler.

Bu meseleleri ýerine ýetirýän botnetler, Mirai diýlip atlandyrylýan belli bir zyýanly programma üpjünçiligi bilen döredildi. Bu zyýanly programma üpjünçiligi, köp sanly enjamyň şahsy maglumatlaryny we parollaryny ogurlamak üçin jogapkärdir. Bu zehinli programma üpjünçiligi däldi, şonuň üçin oňa garşy çäre görmek aňsatdy. DDoS hüjümleri botlar we möýler ýaly giň we ýygy. Ulanyjylardan galplyk mahabatlaryna basmagy we şahamça sahypalaryny barlamagyny haýyş edip, kompýuteriň we ykjam enjamlaryň içine girýärler.

mass gmail